1) กรณีคำขอตามภารกิจพื้นฐาน ให้เลือกในเมนูข้อมูลหลัก click เมนู “คำของบลงทุน-พื้นฐาน”
2) กรณีคำขอภารกิจยุทธศาสตร์ ให้ Click เมนู “คำของบลงทุน-โครงการ”
3) กรณีคำขอภารกิจแผนงานบูรณาการ ให้ Click เมนู “คำของบลงทุน-บูรณาการ”
ระบบจะให้บันทึกข้อมูล ถึงวันที่ 9 ธันวาคม 2561 เท่านั้น

เชิญผู้ที่จัดทำคำของบ ปี 2563 (เท่านั้น) สถานศึกษาละ 1 ท่าน เข้ากลุ่ม line เพื่อปรึกษาหารือและรับทราบข่าวสาร
เอกสารการจัดทำคำของบลงทุนและรายการมาตรฐานงบปี2563(.xlsx) , รูปแบบอาคารสิ่งก่อสร้าง ปี 2563 (.pptx)
หนังสือ ศธ 0604/614 การจัดทำคำขอแผนความต้องการงบลงทุน ปี 2563
>> คู่มือระบบคำขอ (RQ) <<
สนับสนุการทำงานที่หน้าจอ 1024 x 768 ขึ้นไป
ใช้งานบนเครื่องคอมพิวเตอร์โปรดใช้ firefox ในการทำงาน